Hore

Podnebie Afriky. Skupinové úlohy, ktoré idú do hĺbky

Rovnako ako ostatné učivá geografie, aj učivo o podnebí Afriky je možné realizovať vo forme skupinovej práce, počas ktorej sa žiaci oboznámia nielen s novými poznatkami, ale rozvinú aj svoju schopnosť práce s geografickými údajmi v rôznych podobách – mapách, grafoch a fotografiách. Výhodou takejto formy vyučovacej hodiny je aj skutočnosť, že sa žiaci učia vlastnou aktivitou a nespoliehajú sa len na pasívne prijímanie vedomostí od učiteľa.  

klíma Afriky

Na stiahnutie:

Poznámka:

​Prílohy je potrebné vytlačiť (ideálne farebne) v dostatočnom množstve pre všetky skupiny. Viaceré ​z materiálov je nutné vopred rozstrihať (odporúčame skladovať v obálkach). Vytlačené mapy je vhodné zalaminovať, aby ste predišli ich poškodeniu a mohli ich používať opakovane.

Krok za krokom

 1. Žiakov rozdeľte do približne 4-členných skupín, v ktorých budú počas vyučovacej hodiny pracovať. Každá skupina by mala mať dostatok miesta na prácu s viacerými materiálmi (mapy, grafy), odporúčame preto pre každú skupinu vytvoriť pracovisko z dvoch spojených lavíc. 

 2. Začnite spustením prezentácie, ktorú stiahnete v sekcii Na stiahnutie. Sú v nej zadania všetkých úloh, ktorým sa budú skupiny venovať. Premietnite druhý snímok prezentácie, ktorý obsahuje informácie o tom, čo by sa mali žiaci počas vyučovacej hodiny naučiť. Nechajte žiakom dostatok času na oboznámenie sa so stanovenými cieľmi a prípadné nezrovnalosti vysvetlite v krátkej diskusii.

 3. Prepnite na tretiu snímku prezentácie a vyzvite skupiny, aby sa pokúsili odpovedať na otázky, ktoré obsahuje. Najprv majú za úlohu pracovať skupiny v tichosti. Po približne 3-5 minútach ich vyzvite, aby prezentovali svoje odpovede. Odlišujú sa odpovede jednotlivých skupín? Ak áno, nechajte žiakov diskutovať o rozdieloch v riešeniach. 
 4. Štvrtá snímka prezentácie obsahuje dve úlohy. Na riešenie prvej (úloha č. 1) budú skupiny potrebovať školský atlas. Cieľom úlohy je, aby žiaci prepojili svoje doterajšie poznatky o typoch krajín a ich klimatických charakteristikách (koľko tam prší, aké je tam teplo?). Po krátkom čase potrebnom na prípravu odpovedí vyzvite vybrané skupiny, aby prezentovali svoju hypotézu. 

 5. Pri ďalšej úlohe (č. 2) už skupiny pracujú s podrobnou mapou Köppenovej klasifikácie podnebia vo svete. Zároveň s mapou im rozdajte aj jej vysvetlivky (legendu), ktorá je na samostatnom papieri. Cieľom nie je žiakov zahlcovať zbytočne detailným členením podnebia na klimatické typy, skôr naučiť ich pracovať s rôznorodým geografickým (kartografickým) materiálom a vyvodzovať z neho správne závery. Ako pri každej úlohe, aj teraz venujte aspoň krátky čas na reflexiu.

 6. Piata snímka prezentácie začína úlohou (č. 3) na vzájomné porovnanie dvoch tematických máp Afriky (klimatické typy a biómy). Úlohou skupín je zistiť, na aký typ klímy sa viažu jednotlivé typy krajín. Pri práci s klimatickou mapou používajú rovnakú legendu, ako v predchádzajúcej úlohe. 

 7. Ďalšia úloha (č. 4) má za cieľ rozvinúť schopnosť žiakov vyjadrovať sa s použitím správnych geografických pojmov. 

 8. Skupinám rozdajte (najlepšie v obálkach) všetky potrebné kartičky na úlohy zo šiestej snímky prezentácie. Úlohou (č. 5) skupín je pozorne si ich preštudovať a následne z nich vytvoriť správne dvojice (opis klimatického typu + jeho názov).

 9. Pri úlohe č. 6 skúmajú žiaci fotografie piatich vybraných miest Afriky a ich polohu na výrezoch máp (kartičky). Ich úlohou je nájsť tieto mestá na mape Afriky (školský atlas) a určiť, v ktorých klimatických typov a štátoch ležia.

 10. S fotografiami miest sú spojené aj ďalšie úlohy na piatej snímke prezentácie. Po ich vyriešení vyzvite skupiny, aby prezentovali výsledky svojej práce a rozviňte krátku diskusiu o tom, ako sa im pracovalo, čo sa dozvedeli a čo ich prekvapilo.

 11. Zadanie uzatvára aplikačná úloha (č.9) na poslednej snímke prezentácie, v ktorej majú žiaci vytvoriť klimatický graf (klimagram) pre jedno z afrických miest, s ktorými sa stretli v predchádzajúcich úlohách. Každej skupiny priraďte tabuľku s klimatickými údajmi jedného náhodne vybraného mesta a pracovný list na tvorbu klimagramu. Počas jeho tvorby môžu vychádzať z podoby klimagramu Bratislavy, ktorý im nechajte premietnutý (je súčasťou prezentácie). Vyžadujte, aby bol graf nielen fakticky správny, ale aj vizuálne čistý.  

 12. Po dokončení všetkých úloh zreflektujte priebeh vyučovacej hodiny a vráťte sa k druhej snímke obrazovky. Na záver vám môže poslúžiť ako tzv. exit ticket. Žiaci si môžu overiť, koľko z čiastkových cieľov (a či vôbec) sa im podarilo naplniť. 

Poznámka: 

Všetky z uvedených úloh sa počas 45-minútovej vyučovacej hodiny pravdepodobne nestihnú. Môžete v nich pokračovať na ďalšej vyučovacej hodine, alebo si z navrhovaných úloh vybrať len tie, ktoré vám vyhovujú. Úlohy, ktoré nevyužijete môžete z prezentácie vymazať, alebo ich podľa potrieb upraviť.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť