Hore

Podnebie Afriky. Skupinové úlohy, ktoré idú do hĺbky

Rovnako ako ostatné učivá geografie, aj učivo o podnebí Afriky je možné realizovať vo forme skupinovej práce, počas ktorej sa žiaci oboznámia nielen s novými poznatkami, ale rozvinú aj svoju schopnosť práce s geografickými údajmi v rôznych podobách – mapách, grafoch a fotografiách. Výhodou takejto formy vyučovacej hodiny je aj skutočnosť, že sa žiaci učia vlastnou aktivitou a nespoliehajú sa len na pasívne prijímanie vedomostí od učiteľa.  

Rovnako ako ostatné učivá geografie, aj učivo o podnebí Afriky je možné realizovať vo forme skupinovej práce, počas ktorej sa žiaci oboznámia nielen s novými poznatkami, ale rozvinú aj svoju schopnosť práce s geografickými údajmi v rôznych podobách – mapách, grafoch a fotografiách. Výhodou takejto formy vyučovacej hodiny je aj skutočnosť, že sa žiaci učia vlastnou aktivitou a nespoliehajú sa len na pasívne prijímanie vedomostí od učiteľa.

Krok za krokom

  1. Žiakov rozdeľte do približne 4-členných skupín, v ktorých budú počas vyučovacej hodiny pracovať. Každá skupina by mala mať dostatok miesta na prácu s viacerými materiálmi (mapy, grafy), odporúčame preto pre každú skupinu vytvoriť pracovisko z dvoch spojených lavíc.
  2. Začnite spustením prezentácie, ktorú stiahnete v sekcii Na stiahnutie. Sú v nej zadania všetkých úloh, ktorým sa budú skupiny venovať. Premietnite druhý snímok prezentácie, ktorý obsahuje informácie o tom, čo by sa mali žiaci počas vyučovacej hodiny naučiť. Nechajte žiakom dostatok času na oboznámenie sa so stanovenými cieľmi a prípadné nezrovnalosti vysvetlite v krátkej diskusii.
  3. Prepnite na tretiu snímku prezentácie a vyzvite skupiny, aby sa pokúsili odpovedať na otázky, ktoré obsahuje. Najprv majú za úlohu pracovať skupiny v tichosti. Po približne 3-5 minútach ich vyzvite, aby prezentovali svoje odpovede. Odlišujú sa odpovede jednotlivých skupín? Ak áno, nechajte žiakov diskutovať o rozdieloch v riešeniach.
  4. Štvrtá snímka prezentácie obsahuje dve úlohy. Na riešenie prvej (úloha č. 1) budú skupiny potrebovať školský atlas. Cieľom úlohy je, aby žiaci prepojili svoje doterajšie poznatky o typoch krajín a ich klimatických charakteristikách (koľko tam prší, aké je tam teplo?). Po krátkom čase potrebnom na prípravu odpovedí vyzvite vybrané skupiny, aby prezentovali svoju hypotézu.
  5. Pri ďalšej úlohe (č. 2) už skupiny pracujú s podrobnou mapou Köppenovej klasifikácie podnebia vo svete. Zároveň s mapou im rozdajte aj jej vysvetlivky (legendu), ktorá je na samostatnom papieri. Cieľom nie je žiakov zahlcovať zbytočne detailným členením podnebia na klimatické typy, skôr naučiť ich pracovať s rôznorodým geografickým (kartografickým) materiálom a vyvodzovať z neho správne závery. Ako pri každej úlohe, aj teraz venujte aspoň krátky čas na reflexiu.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť