Hore

Rozmanité krajiny Zeme (návrh skupinových aktivít)

Tematický celok o typoch krajín (biómy) na Zemi, patrí u žiakov k najobľúbenejším. Žiaci majú množstvo poznatkov o faune a flóre aj z mimoškolského prostredia, čo je možné uplatniť v aktivitách, pri ktorých bude učiteľ v úzadí. Ako na to? Napríklad pomocou jednoduchých skupinových úloh, počas ktorých žiaci využívajú vlastné poznatky, pracujú s mapami v školskom atlase, prípadne vyhľadávajú informácie v knihách, encyklopédiách, alebo na internete.  

priraďovanie pojmov geografia

Žiakov rozdeľte do 4-5 členných skupín, v ktorých budú počas vyučovacej hodiny pracovať. Zabezpečte, aby mala každá skupina dostatočne veľký priestor na prácu (minimálne dve spojené lavice). Žiakov informujte, že ich úlohou je roztriediť pomiešané kartičky tak, aby z nich vytvorili správne vizitky typov krajín(biómov). Každý typ krajiny obsahuje názov, päť textových kartičiek (výskyt, podnebie, pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo, ohrozenie) a fotografiu. ​​Kartičky v požadovanom množstve majte pripravené (vytlačená a vystrihnutá sada pre každú skupinu) už pred vyučovacou hodinou. ​

Žiacke skupiny môžu počas aktivity využívať školské atlasy (mapa pôd, mapa typov krajín, klimatická mapa…) a v ideálnom prípade aj encyklopédie, knihy a časopisy (prípadne internet). Z kníh sa osvedčil najmä Veľký ilustrovaný atlas zvieratZvieratá – veľká ilustrovaná encyklopédia, alebo Planéta Zem. Pútavo spracovaná je aj séria Hrozný Zemepis, poslúžia však aj iné tituly. Dobre zvolené knihy dokážu pritiahnuť pozornosť žiakov a zvýšiť záujem o tému. Ak sa práca s knihou spojí s vhodne zvolenými otázkami a úlohami, predstavuje veľký potenciál pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. ​

práca v skupinách

Do práce žiakov v skupinách zasahujte len v nevyhnutnom prípade. Ešte pred začiatkom aktivity ich dôsledne informujte o čase, ktorý majú na prácu vyhradený (závisí od schopností žiakov). Po uplynutí času vyzvite jednotlivé skupiny, aby predstavili výsledky svojej práce. Kartičky môžu nalepiť na veľký kus papiera (flipchart / baliaci papier) a prezentovať pred celou triedou. Diskutujte o nejasnostiach a nezrovnalostiach. Ako sa žiakom v skupinách pracovalo, čo bolo najväčším problémom pri spolupráci, čo fungovalo a čo treba zlepšiť? 

Aktivitu môžete využiť na úvodnej vyučovacej hodine z tematického celku Rozmanité krajiny Zeme, alebo naopak, v jeho závere na zistenie hĺbky nadobudnutých vedomostí a zručností.

Ak hľadáte skôr úlohy pre individuálnu prácu žiakov, môžete to skúsiť s trojuholníkmi (spojenými grafmi), v ktorých chýbajú názvy typov krajín. Podarí sa ich žiakom podľa informácií o zrážkach a teplote do grafu správne doplniť? Na rovnakom princípe je založený aj pracovný list s grafom, do ktorého majú žiaci za úlohu umiestniť jednotlivé typy krajín. K osiam grafu môžu žiaci doplniť aj konkrétne hodnoty teploty a zrážok, ktoré sú pre ten-ktorý typ krajiny typické. 

Pri učive môžete využiť aj obrysovú mapu, do ktorej žiaci s pomocou školského atlasu vyznačia rozšírenie jednotlivých typov krajín a vyplnia legendu.

podnebie biómy schéma

Na stiahnutie:

Pri tematickom celku Rozmanité krajiny Zeme by bola škoda nevyužiť jedny z najlepších dokumentárnych filmov, aké boli kedy natočené. Séria Planéta Zem (Zázračná planéta) od Sira Davida Attenborougha ponúka k jednotlivým typom krajín 11 samostatných filmov. Viaceré z nich nájdete s dabingom na tomto odkazeDruhá séria Planéty Zem sa začala vysielať na konci roku 2016.  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť