Hore

Zaplavené Benátky. Vplyv masového turizmu na život  v meste (aktivita)

Téma cestovného ruchu je neodmysliteľnou súčasťou geografie, preto prekvapuje, že sa vo výkonovom štandarde iŠVP pre geografiu pojem cestovný ruch vyskytuje len raz pri základných školách (zhodnotiť možnosti Slovenska z pohľadu rozvoja cestovného ruchu) a trikrát pri gymnáziách (zhodnotiť potenciál rozvoja najvýznamnejších oblastí cestovného ruchu na Slovenskuurčiť najvýznamnejšie centrá cestovného ruchu, určiť najvýznamnejšie oblasti a centrá cestovného ruchu na jednotlivých svetadieloch a lokalizovať ich na mape). Je to zvláštne a smutné zároveň. Až sa mi zdá, že vychádzať pri výučbe geografie len z iŠVP by bolo vážnou chybou.

Cestovný ruch je pritom aj pre žiakov jednou z najzaujímavejších častí geografie, téma sa dá uchopiť z rôznych strán a ponúka priestor na rozvoj rôznych praktických zručností i kritického myslenia. Aj preto nájdete na Lepšej geografii k cestovnému ruchu viacero vzdelávacích materiálov a aktivít. Napríklad aj Malo by byť nad Jánošíkovom vybudované lyžiarske stredisko?

Predkladaná metodika sa venuje aktuálnej téme, ktorou sú problémy európskych miest spôsobené masovým turizmom. Žiaci sa s nimi oboznámia na príklade Benátok, vyskytujú sa však aj v Barcelone, Amsterdame a iných mestách. Metodika môže byť použitá pri tematickom celku o Európe na základných školách i gymnáziu.

Pomôcky:  nastrihané kartičky tvrdení, školské atlasy, notebook s pripojením na internet, dataprojektor, veľké papiere (flipchart)

Čas: 45 minút (vyučovacia hodina)

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať