Hore

Zaplavené Benátky. Vplyv masového turizmu na život  v meste (aktivita)

Téma cestovného ruchu je neodmysliteľnou súčasťou geografie, preto prekvapuje, že sa vo výkonovom štandarde iŠVP pre geografiu pojem cestovný ruch vyskytuje len raz pri základných školách (zhodnotiť možnosti Slovenska z pohľadu rozvoja cestovného ruchu) a trikrát pri gymnáziách (zhodnotiť potenciál rozvoja najvýznamnejších oblastí cestovného ruchu na Slovenskuurčiť najvýznamnejšie centrá cestovného ruchu, určiť najvýznamnejšie oblasti a centrá cestovného ruchu na jednotlivých svetadieloch a lokalizovať ich na mape). Je to zvláštne a smutné zároveň. Až sa mi zdá, že vychádzať pri výučbe geografie len z iŠVP by bolo vážnou chybou.

Cestovný ruch je pritom aj pre žiakov jednou z najzaujímavejších častí geografie, téma sa dá uchopiť z rôznych strán a ponúka priestor na rozvoj rôznych praktických zručností i kritického myslenia. Aj preto nájdete na Lepšej geografii k cestovnému ruchu viacero vzdelávacích materiálov a aktivít. Napríklad aj Malo by byť nad Jánošíkovom vybudované lyžiarske stredisko?

Predkladaná metodika sa venuje aktuálnej téme, ktorou sú problémy európskych miest spôsobené masovým turizmom. Žiaci sa s nimi oboznámia na príklade Benátok, vyskytujú sa však aj v Barcelone, Amsterdame a iných mestách. Metodika môže byť použitá pri tematickom celku o Európe na základných školách i gymnáziu.

Pomôcky:  nastrihané kartičky tvrdení, školské atlasy, notebook s pripojením na internet, dataprojektor, veľké papiere (flipchart)

Čas: 45 minút (vyučovacia hodina)

Benátky problémy s turizmom
Ilustračná fotografia (zdroj)

Metodický opis

Evokácia (10 minút):

  • Žiakov sa spýtajte, či radi cestujú (prípadne, či by radi cestovali ak by mohli). Aké sú dôvody, pre ktoré ľudia cestujú, aké sú výhody cestovania? Všetky uvedené dôvody a výhody cestovania zapíšte v bodoch na tabuľu. Môžete o nich so žiakmi aj krátko diskutovať. Spomenuli žiaci pri výhodách len tie, ktoré z cestovania plynú pre turistov, alebo aj tie, ktoré cestovný ruch prináša navštevovaným miestam a ich obyvateľom?

  • Cez projektor premietnite graf, ktorý zobrazuje údaje o vývoji počtu zahraničných turistov v jednotlivých regiónoch sveta od roku 1950 do súčasnosti. Spustíte ho na tomto odkaze. Údaje pochádzajú od UNWTO – Svetovej organizácie turizmu pri OSN. Čo všetko dokážu žiaci z grafu vyčítať? Žiakov nechajte voľne “vykrikovať” ich zistenia a postupne ich zapisujte na tabuľu. Diskutujte o tom, ako sa zmenil počet zahraničných turistov vo svete od roku 1950. Čím bol tento rast spôsobený (lacnejšia a rýchlejšia doprava, lepšia infraštruktúra, ekonomický rast a bohatší obyvatelia, viac voľného času, väčšia otvorenosť hraníc, lepšia informovanosť, cestovanie ako móda a životný štýl…)? Ktorú časť sveta navštevuje najviac zahraničných turistov (Európa)? Ktorý región zaznamenal od roku 2000 najväčší nárast počtu zahraničných turistov (Ázia)? 
  • Po diskusii sa žiakov spýtajte, či sú s cestovaním a cestovným ruchom spojené aj nejaké negatíva. Ak áno, aké? Pokúste sa ich nasmerovať k nevýhodám cestovného ruchu (zoznámte ich aj s pojmom turizmus, ktorý je synonymom) pre navštevované miesta. Všimli si počas cestovania nejaké nevýhody aj oni sami, alebo ich poznajú len z médií či z rozprávania?

Uvedomenie (25 minút)

  • Žiakov informujte, že sa do konca vyučovacej hodiny zameriate na jedno konkrétne európske mesto, ktoré sa stalo symbolom problémov masového turizmu. Neprezraďte jeho názov, úlohou žiakov je ho identifikovať na základe fotohádanky (satelitnej snímky). Stiahnete ju na tomto odkaze. Ešte pred premietnutím fotografie vyzvite žiakov, aby si vybrali kúsok papiera a počas hádanky naň napísali svoj tip (o aké mesto ide). Požiadajte ich, aby svoju odpoveď nikomu neprezradili. Najskôr im ukážte len fotografiu, po pol minúte im povedzte prvú indíciu (mesto v Taliansku), neskôr ďalšiu (známe gondolami a karnevalom). Komu sa podarilo odhaliť Benátky len na základe fotografie, kto potreboval prvú či druhú indíciu? 

  • Kde sa Benátky nachádzajú? Vyzvite žiakov, aby vyhľadali ich polohu pomocou školského atlasu. Vybraných žiakov požiadajte, aby polohu Benátok opísali s využitím správnej geografickej terminológie. Aká je približná vzdialenosť Benátok od Slovenska (cestná vzdialenosť z Bratislavy je cca 700 km)?  

  • Spoločne so žiakmi si cez dataprojektor pozrite krátke video (3:35), ktoré oboznamuje s krásami Benátok. Počas sledovania videa sa môžete žiakov pýtať, čo všetko o Benátkach vedia.

  • Rozdeľte žiakov do cca štvorčlenných skupín a do každej skupiny rozdajte vopred vytlačené a nastrihané kartičky s tvrdeniami. Žiakov informujte, že kartičky obsahujú tvrdenia, ktoré súvisia s masovým turizmom v Benátkach. V prípade viacerých kartičiek ide o vyjadrenia miestnych obyvateľov. Úlohou skupín je pozorne sa oboznámiť s obsahom kartičiek a roztriediť ich do troch kategórií – príčiny, dôsledky a riešenia masového turizmu v Benátkach. Zároveň majú za úlohu napísať na papier všetky pojmy, ktorých významu nerozumejú a potrebujú ich vysvetliť. 

  • Po uplynutí približne 10-minút skupiny vyzvite, aby prezentovali svoje riešenia. Ako jednotlivé kartičky kategorizovali? Stačí, že ku kategóriám (príčiny, dôsledky, riešenia) uvedú čísla kartičiek. Ak sú medzi skupinami rozdielne riešenia, nechajte žiakov diskutovať o správnom zaradení kartičiek (riešenie je dostupné tu). Boli na kartičkách spomenuté aj pozitívne dôsledky cestovného ruchu pre Benátky? Ak áno, aké? Ktorým pojmom žiaci nerozumeli? Nechajte skupiny, aby si neznáme pojmy vzájomne vysvetlili.

Reflexia (10 minút)

  • Požiadajte skupiny, aby na veľký papier napísali odpovede na nasledovné otázky: 1. Čo vnímajú ako najväčšie problémy Benátčanov? 2. Ako by na vzniknuté problémy reagovali, ak by žili v Benátkach? 3. Aké sú ich návrhy na zlepšenie súčasného stavu masového turizmu v Benátkach, ak je cieľom udržateľný turizmus? 4. Čo ich na informáciách, ktoré sa dozvedeli počas aktivity najviac zaujalo či prekvapilo? 

  • Skupiny nalepia papiere so svojimi odpoveďami na steny v triede tak, aby si ich mohli všetci pozrieť. Žiakom nechajte do konca vyučovacej hodiny čas, aby sa presúvali popri vystavených papieroch a diskutovali o svojich odpovediach.  
Benátky problémy turisti
Ilustračná fotografia (zdroj)

Bonus:

Zaujímavé články o problémoch, ktoré spôsobuje masový turizmus v mestách Európy, nájdete na tomto odkaze. Môžete s nimi pracovať na ďalšej vyučovacej hodine, alebo zadať prácu s nimi žiakom na doma. 

Na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť