Hore

Ako využiť slovné oblaky (word clouds) vo vyučovaní

Poznáte tzv. word clouds? Do slovenčiny by sme ich mohli preložiť ako slovné oblaky. Toto vizuálne zobrazenie vzniklo začiatkom 90. rokov a pôvodne sa využívalo na zobrazenie tagov (kľúčových slov) na webových stránkach, kde fungovalo ako prehľadná navigácia. Jednotlivé tagy boli veľkostne a farebne odlíšené podľa dôležitosti, alebo rôznych kategórií. Postupné nadužívanie tzv. tag clouds viedlo k poklesu ich obľúbenosti medzi web dizajnérmi. Naopak, ich využitie pre školské a vzdelávacie účely stále rastie. Na Slovensku sa práca so slovnými oblakmi dostáva do škôl len veľmi pomaly a opatrne. Ukážme si najlepšie web stránky (aplikácie) na ich tvorbu a niekoľko konkrétnych príkladov na ich efektívne využitie v edukácii.  

V súčasnosti nájdete na internete veľké množstvo nástrojov, ktoré vám slovné oblaky jednoducho a rýchlo vygenerujú. Väčšina zvládne tvorbu  základných word clouds, ak hľadáte väčšie možnosti prispôsobovania a editácie výsledného oblaku, budete potrebovať niečo špeciálnejšie. Najviac sa mi osvedčil Tagul. Na rozdiel od väčšiny iných nástrojov umožňuje nastaviť výsledný tvar vytvoreného oblaku. Stačí len nahrať priehľadný obrázok želaného tvaru, ktorý nájdete cez vyhľadávač (obrázkový návod na príklade Afriky). Okrem toho dokáže Tagul nastavovať font písma, čerpať text z webu, alebo z vlastného editora, do ktorého slová sami vpisujete. Samozrejmosťou je nastavovanie veľkosti a farby jednotlivých slov. Cez hypertextové odkazy (linky) sa dajú slová prepájať s web stránkami a tak môžete word cloud premeniť na informačnú križovatku. Nastavovať môžete aj (ne)opakovanie sa slov, ich polohu, orientáciu a mnoho iného.

Ako vyzerá môj pokusne a narýchlo vytvorený slovný oblak na tému Čína, si môžete pozrieť nižšie. Všimli ste si, že slová v ňom vytvárajú mapu Číny? Kliknutím na vybrané slová spustíte odkaz, s ktorými sú prepojené (odporúčam klikať so stlačeným klávesom CTRL, odkaz sa tak otvorí na novej karte vášho prehliadača). Vytvorený oblak sa dá stiahnuť aj vo formáte obrázku. Ako ukážku toho, kam sa dá pri grafickej úprave slovných oblakov v Tagul zájsť, si pozrite túto prácu.

Ďalšie nástroje na tvorbu slovných oblakov:

Využitie slovných oblakov (nielen) v geografii

Potenciál využitia slovných oblakov je nielen v geografii, ale aj iných školských predmetoch široký. Ak by vám nestačili nápady a inšpirácie rozpísané nižšie, pozrite si zoznam, kde je ich viac ako sto.

 • Tvorte žiakom poznámky k učivám v podobe slovných oblakov, v ktorých sú kľúčové slová linkami prepojené na ďalšie web stránky, fotografie, videá a články. Kľúčové slová môžete farebne rozlíšiť podľa ich kategórií – prírodné pomery, obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo a pod. Takto vytvorený oblak je nutné so žiakmi zdieľať na internete. Možné je vytvoriť aj jeho papierovú (vytlačenú) verziu bez interaktívnych prepojení. V tomto prípade odporúčam zadať žiakom za úlohu dopísať k jednotlivým kľúčovým slovám krátke anotácie. 

 • Slovný oblak ako úvodná motivácia, evokácia do práve preberanej témy. Úlohou žiakov je pomocou kľúčových slov v oblaku odhaliť, akej téme sa budú v ďalšom priebehu hodiny venovať. Učiteľ si môže pripraviť aj viacero takýchto oblakov k vybraným štátom, ktorých identitu majú žiaci za úlohu odhaliť. 
  V tomto prípade sa však treba vyvarovať použitie kľúčových slov, ktoré by urobili hádanie odpovede príliš jednoduchým.

 • Slovný oblak ako projektová úloha. Žiaci vo dvojiciach (alebo jednotlivo) tvoria slovný oblak na zvolenú tému. Cieľom je vytvoriť nielen obsahovo ale aj vizuálne hodnotné dielo, v najlepšom prípade aj s množstvom prepojení na externé odkazy. Realizáciu úlohy odporúčam prepojiť s informatikou a dohodnúť sa s kolegom (kolegyňou), aby sa tvorbe oblakov mohli žiaci venovať priamo v škole. 

 • Slovný oblak ako vizualizér poznatkov pred a po vyučovacej hodine. Na úvod vyučovacej hodiny učiteľ vyzve žiakov, aby uviedli všetky pojmy (10 – 20 slov), ktoré sa im s témou hodiny spájajú. Všetky  bez triedenia zapíše do Tagulu a vygeneruje z nich slovný oblak. V záverečnej fáze hodiny (reflexii) žiaci uvedú pojmy, ktoré sú podľa nich pre práve prebrané učivo kľúčové. Učiteľ ich pomocou Tagulu opäť premení na slovný oblak. Žiaci porovnajú oblaky pred a po expozičnej časti hodiny. Čo sa naučili a čo vedeli už pred hodinou? 

 • Slovný oblak ako netradičné zadanie písomnej práce, v ktorom majú žiaci za úlohu k jednotlivým kľúčovým slovám napísať krátke anotácie. Možnosťou je aj vytvorenie dvojice pojmov, ktoré majú žiaci za úlohu pospájať, resp. zakrúžkovať rovnakou farbou. 

 • Slovný oblak mien žiakov na vybranej mape (svetadielu, štátu), ktorý slúži ako zadanie jednoduchej úlohy. V ktorých štátoch vybraného svetadielu sa rozprestierajú mená jednotlivých žiakov? Žiaci môžu mať následne za úlohu spracovať krátky projekt pre „svoj štát“. Takáto mapa mien v tvare svetadielu sa môže stať aj zaujímavým doplnkom na skrášlenie prostredia triedy. Jednoducho sa vytlačí a zavesí na viditeľné miesto na stene. Ukážku toho, ako to môže vyzerať nájdete na tomto odkaze.

 • Slovný oblak ako nástroj klasifikácie vybraného javu. Učiteľ zadá žiakom za úlohu napr. zistiť klimatické pásma vybraných miest sveta (žiaci dostanú ich zoznam). Pomocou školského atlasu k nim priradia správne pásma, ktoré následne zobrazia v slovnom oblaku. Mestá rovnakého klimatického pásma v ňom budú znázornené rovnakou farbou, veľkosť názvov miest sa môže meniť v závislosti od priemernej ročnej teploty alebo priemerného množstva zrážok. Jednoduchou úlohou môže byť napr. vytvorenie oblaku z názvov vybraných vrchov sveta, v ktorom sa bude ich veľkosť odvíjať od ich nadmorskej výšky – názov Mount Everestu bude najväčší a pod. 

 • Slovný oblak ako vizualizácia triednych pravidiel. Cez kľúčové slová zapíšte triedne pravidlá (poriadok), na ktorých ste sa na začiatku školského roka so žiakmi dohodli, výsledný oblak vytlačte a zaveste na viditeľné miesto v triede. Rôznymi farbami môžete vyznačiť pravidlá rôznych kategórií – správanie, vzdelávacie výsledky a pod.

 • Slovný oblak s vhodne zvolenými kľúčovými slovami môžete žiakom zadať ako detektívnu úlohu. Podarí sa im pomocou nich rekonštruovať vetu, alebo súvislejší text, ktorý by ich mohol obsahovať? 

 • Samozrejme, pri viacerých zo spomínaných nápadov je možno nahradiť prácu so slovným oblakom na počítači alebo tablete, jeho kreslenou podobou na papieri. Učiteľ rozdá žiakom vybranú obrysovú mapu, do ktorej zapisujú a zakresľujú svoj slovný oblak.
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť