Hore

Čo, s kým a za koľko? Zahraničný obchod SR (E-U-R)

Návrh vyučovacej hodiny metódou E-U-R (evokácia, uvedomenie, reflexia), ktorej cieľom je analyzovať štruktúru zahraničného obchodu SR, jeho skladbu a hlavných obchodných partnerov SR. Žiaci zároveň dajú do súvislosti vzájomné previazanie ekonomík štátov v súčasnom globalizovanom svete.

Odporúčaný ročník:  2. a 3. ročník SŠ

Tematický celok: Zahraničný obchod, Zahraničný obchod SR

Obsahový štandard:    

zahraničný obchod (export a import), teritoriálne zameranie zahraničného obchodu, priemyselná výroba, súčasné tendencie vývoja priemyselnej výroby.

Výkonový štandard:  

Interpretovať rôzne spôsoby grafického znázornenia grafov zahraničného obchodu na základe exportu a importu vo vybratých regiónoch Zeme. Porovnať zahraničný obchod v rôznych regiónoch podľa vybraných dôležitých komodít.

Pomôcky:  

pracovné listy do každej skupiny (príloha č. 1 až 3.), notebook s prístupom na internet, dataprojektor, školské atlasy, nástenná mapa sveta.

hospodárstvo sveta geografia

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť