Hore

Čo, s kým a za koľko? Zahraničný obchod SR (E-U-R)

Návrh vyučovacej hodiny metódou E-U-R (evokácia, uvedomenie, reflexia), ktorej cieľom je analyzovať štruktúru zahraničného obchodu SR, jeho skladbu a hlavných obchodných partnerov SR. Žiaci zároveň dajú do súvislosti vzájomné previazanie ekonomík štátov v súčasnom globalizovanom svete.

Odporúčaný ročník:  2. a 3. ročník SŠ

Tematický celok: Zahraničný obchod, Zahraničný obchod SR

Obsahový štandard:    

zahraničný obchod (export a import), teritoriálne zameranie zahraničného obchodu, priemyselná výroba, súčasné tendencie vývoja priemyselnej výroby.

Výkonový štandard:  

Interpretovať rôzne spôsoby grafického znázornenia grafov zahraničného obchodu na základe exportu a importu vo vybratých regiónoch Zeme. Porovnať zahraničný obchod v rôznych regiónoch podľa vybraných dôležitých komodít.

Pomôcky:  

pracovné listy do každej skupiny (príloha č. 1 až 3.), notebook s prístupom na internet, dataprojektor, školské atlasy, nástenná mapa sveta.

hospodárstvo sveta geografia

Súbory na stiahnutie:


Evokácia (10 min.)

 1. Rozdeľte žiakov do štvorčlenných skupín.
 2. Vyzvite žiakov, aby zo svojich osobných vecí vybrali tie, ktoré podľa nich neboli vyrobené na Slovensku.Úlohou žiakov bude tiež zistiť konkrétny štát (krajinu pôvodu), z ktorého bol daný produkt dovezený (nie vždy je to však možné). 
 3. Odkiaľ podľa žiakov pochádza najviac dovozu na Slovensko? 
 4. Vyzvite každú skupinu, aby prišla s čo možno najpresnejšou definíciou pojmu „zahraničný obchod.“ Skupiny sa môžu vo svojich definíciách aj dopĺňať.
 5. Do každej skupiny rozdajte sadu troch pracovných listov (graf Kam exportuje SR, článok Slovenský export je úzky – vyvážame najmä autá, televízory a ropné oleje, pojmová mapa exportu SR).

Uvedomenie (25 min.):

 1. Žiaci v skupinách majú za úlohu vpísať do prázdneho podielového grafu slovenského exportu (pracovný list č.1) názvy štátov, ktoré podľa nich tvoria najväčší podiel nášho vývozu (najväčšie políčka v grafe). Prázdny graf zobrazuje situáciu z roku 2013.

  Plocha celého grafu zobrazuje hodnotu 100% exportu, jednotlivé plôšky znázorňujú podiel slovenského exportu do konkrétnych štátov. Žiakom môžu pomôcť vpísané percentá exportu, alebo indície vybraných štátov. Plôšky obtiahnuté silnejšou čiarou na pravej strane grafu predstavujú export mimo Európy (celé svetadiely). Úlohou žiakov je napísať ich názvy. Odhad skupín sa následne konfrontujte so skutočnosťou.

  Vyplnený graf, ktorý nájdete na tomto odkaze (rok 2017 – predchádzajúce roky si zobrazíte kliknutím na šípky v ľavom hornom rohu grafu) môžete triede premietnuť cez projektor, alebo vytlačiť priamo z internetu do každej skupiny. Pri prechode myšou nad jednotlivými políčkami, získate vždy informáciu o exporte SR do daného štátu. Farbou sú odlíšené jednotlivé svetadiely. Odkazy zo spomínanej web stránky odporúčame mať v prehliadači otvorené už vopred.

 2. So žiakmi diskutujte :

  Čo spája štáty, do ktorých exportujeme najviac svojej produkcie? (členstvo v EÚ). Prečo je vývoz najvýhodnejší práve do týchto štátov? (jednotný európsky trh bez obchodných bariér ako sú dovozné clá, geografická blízkosť, dobré dopravné spojenie…). Do ktorého štátu mimo Európskej únie vyvážame, resp. sme vyvážali najviac? (Rusko, po roku 2015 v dôsledku sankcií voči Rusko to bude možno Čína). Ktoré svetadiely sú z hľadiska slovenského exportu zanedbateľné (Austrália, Južná Amerika, Afrika)? Prečo?

 3. Keď už vieme, kam putuje slovenský vývoz, je čas dozvedieť sa viac o jeho zložení. Zadajte žiakom pozorne si prečítať článok Slovenský export je úzky, ktorý dostali v pracovných listoch. (Vyvážame najmä autá, televízory a ropné oleje.)

 4. Po prečítaní článku vyzvite žiakov na vyplnenie pojmovej mapy o slovenskom exporte, do ktorej vpíšu chýbajúce informácie v políčkach „kto, čo a za koľko“. V mapke pre políčko „Kam“, vyfarbia tie štáty, do ktorých spomenuté komodity v článku najviac Slovensko vyváža.

 5. Skupiny postupne prezentujú svoje pojmové mapy, resp. dopĺňajú, či korigujú tie, ktoré už boli predchádzajúcimi skupinami prezentované.
 6. Cez dataprojektor zobrazte graf s podielom štátov sveta na celkovom dovoze do SR. Nájdete ho na tomto odkaze(rok 2017). Vyzvite žiakov v skupinách, aby identifikovali štáty, ktoré sú pre SR výrazne dôležitejší obchodní partneri z hľadiska nášho dovozu ako vývozu (Rusko, Južná Kórea, Čína). Čo sa z týchto štátov na Slovensko dováža?

Informácia pre učiteľa: 

Zloženie slovenského dovozu z Číny si môžete pozrieť z grafu na tejto adrese. Dovoz z ľubovoľného štátu do SR si môžete pozrieť zmenou štátu v políčku „PARTNER“ v pravom menu a následným kliknutím na „Build visualization“. Jednotlivé komodity sú farebne rozdelené do hlavných kategórií, napr. svetlomodrá výrobky elektrotechnikécho priemyslu, zelená výrobky textilného priemyslu a pod. Celú webstránku je možné spustiť vo viacerých svetových jazykoch, ktorých nastavenie môžete meniť na spodku obrazovky. 


Reflexia (10 min.):

Spoločne so žiakmi analyzujte grafy exportu a importu SR pre rok 2017, ktoré nájdete na http://atlas.media.mit.edu v sekcii venovanej analýze zahraničného obchodu SR. V Exports je ​zobrazená produktová skladba nášho vývozu, v Imports zas nášho dovozu. Graf názvom Destinations uvádza podiel jednotlivých štátov na našom exporte, graf s názvom Origins tas to, z ktorých štátov toho koľko dovážame.


Poznámka: Aktivita bola pôvodne vytvorená pre metodickú príručku Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách, ktorú vydalo OZ Človek v ohrození. Celú príručku si môžete stiahnuť tu

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť