Hore

Trefa do čierneho. Metóda na tvorbu rozhodnutí

Medzi schopnosti, ktoré by sme ako učitelia mali popri zameraní sa na obsah svojich predmetov u žiakov rozvíjať, patrí bezpochyby schopnosť triedenia, hodnotenia a spracovávania informácií. Práve tá je kľúčovou pri tvorbe správnych rozhodnutí. Život je súborom rozhodnutí, ktoré musí človek vykonať, od tých najjednoduchších, až po tie, ktoré označujeme ako kľúčové. Na základe čoho sa rozhodovať a ako pri rozhodovacom procese využívať kritériá na posudzovanie dôležitosti (výhod alebo nevýhod) jednotlivých volieb? Kompetencie, ktoré je možné rozvíjať už v škole. Stačí si len vybrať niektorú z metód.  

O čo ide?

S metódou, ktorú som voľne pomenoval ako Trefa do čierneho som sa v britskej didaktickej literatúre stretol pod označením Target board. Metóda pomáha u žiakov rozvinúť schopnosť vyvodzovať vyvážené rozhodnutia (voľby) na základe využitia kritérií a vzájomného porovnania možností, ktoré sa pri voľbe ponúkajú. 

Princíp s ktorým metóda pracuje je relatívne jednoduchý. Učiteľ stanoví ústrednú otázku (alebo problém), pri ktorej majú žiaci za úlohu kvalifikovane rozhodnúť, ktorá z piatich ponúkaných volieb (možností) je najlepšou možnou odpoveďou na ňu (riešením). Rozhodujú sa na základe opisov každej z piatich možností, ktoré majú na výber, pričom berú do úvahy koľko zo stanovených kritérií, tá ktorá možnosť spĺňa. 

Ak určitá voľba vyhovuje len jednému stanovenému kritériu, jej číslo (alebo názov) žiaci vyznačia do vonkajšieho kruhu terča – je ďaleko od toho, aby bola správnou voľbou na stanovenú otázku alebo problém. Ak spĺňa dve kritériá, vyznačia ju do druhého kruhu z vonkajšej strany. Takto vyznačujú každú ďalšiu voľbu podľa toho, koľkým z piatich požadovaných kritérií vyhovuje. Najlepšou, priam ideálnou voľbou alebo odpoveďou na otázku je tá, ktorá podľa opisu spĺňa všetkých päť kritérií. Táto voľba je trefou do čierneho a žiaci ju vyznačia do stredu terča.

Predstavu o tom, ako vyzerá pracovný list metódy Trefa do čierneho si vytvoríte vďaka náhľadu nižšie. Hotovú šablónu, ktorú si môžete upravovať podľa vašich potrieb si stiahnete na tomto odkaze.

Žiaci musia počas aktivity prirodzene analyzovať, porovnávať a hodnotiť informácie týkajúce sa jednotlivých volieb s ohľadom na požadované kritériá, ktoré musí trefa do čierneho (najideálnejšia voľba) spĺňať. Použitie metódy vyžaduje od učiteľa istú dávku kreativity, ktorá je potrebná pri vymýšľaní vhodného zadania, ktoré súvisí s obsahom vyučovania a zároveň je vytvorené tak, že motivuje k vyriešeniu úlohy a núti premýšľať.

Pri starších žiakoch a študentoch na stredných školách nemusia byť všetky opisy jednoznačné, žiaci by mali byť schopní niektoré informácie vyčítať aj medzi riadkami.  Kritériá môžu byť uvedené tiež explicitne alebo s viac voľnou interpretáciou. Ako príklad môže poslúžiť kritérium vzdialenosti hotela od pláže, pri otázke, ktorá z ponúkaných možností ubytovania je pre skupinu turistov najvhodnejšou. V explicitne stanovenom kritériu by bola vzdialenosť hotela od pláže uvedená v metroch, voľne uvedené kritérium by mohlo obsahovať len požiadavku na ubytovanie v blízkosti pláže. Je na samotných žiakoch posúdiť, čo to znamená.

Ako na to?

Počas práce na aktivite pracujú žiaci v pároch alebo štvorčlenných skupinách. Práve takto dosiahnete ich zvýšenú aktivitu a angažovanosť, pri ktorej majú šancu prejaviť sa aj tí, ktorí bežne ostávajú v úzadí. Do každej skupiny rozdajte jednu kópiu vytlačeného terča (šablóna na stiahnutie), pri ktorom je uvedených päť kritérií, ktorých naplnenie žiaci vyhľadávajú v opisoch možností (volieb). Jednotlivé opisy rozdáte žiakom v podobe nastrihaných kartičiek. Je na vás, koľko volieb spracujete, väčšinou sa odporúča pracovať s piatimi, pri gymnazistoch alebo nadaných žiakoch ZŠ ich môžete skúsiť aj viac. 

Príklad zadania

Stále premýšľate, ako to celé funguje a máte pocit, že v tom nemáte jasno? Ukážme si použitie metódy na konkrétnom zadaní, ktoré možno využiť ako menej tradičnú, problémovú úlohu na vyučovaní geografie.

Otázka:  Kam pôjde dovolenkovať rodina Novákovcov? 

Cieľ:  Na základe stanovených kritérií (predstáv o ideálnej dovolenke) a analýze opisov ponúkaných dovolenkových ponúk, žiaci rozhodnú o najvhodnejšej voľbe dovolenky pre rodinu Novákovcov

Kritériá:

  1. Aspoň sedemdňový pobyt pri mori s ubytovaním v bezprostrednej blízkosti kamienkovej pláže. V cene ubytovania je minimálne polpenzia.
  2. Cena pobytu s leteckou dopravou by nemala byť vyššia ako  399 eur na jednu dospelú osobu. 
  3. Tichšie letovisko s menej rušným nočným životom vhodné pre rodiny s malými deťmi.
  4. Možnosti poznávacích výletov za historickými pamiatkami a krátkou turistikou v blízkych horách.
  5. Dostupnosť animátorov pre deti a potápačských kurzov pre rodičov. 

Ponuka (možnosti):  Učiteľ žiakom pripraví stručný opis cca piatich ponúkaných dovolenkových pobytov tak, aby len jeden z nich spĺňal všetkých päť rodinou požadovaných kritérií. V prípade tohto zadania môže ísť o súvislý text, v ktorom žiaci vyhľadávajú a spracúvajú všetky potrebné informácie, alebo môžu žiaci pracovať s reálnymi ponukami cestovných kancelárií, ktoré im učiteľ pred hodinou vytlačí. Ak máte v škole tablety, žiakom stačí poslať linky na jednotlivé ponuky, ktoré si preštudujú online. 

Priebeh: Žiaci majú približne 10 až 20 minút na prácu v skupinách, počas ktorej analyzujú dostupné informácie v opisoch ponúk a konfrontujú ich s kritériami. Do terča postupne značia pozíciu jednotlivých ponúk podľa toho, koľko kritérií spĺňajú. Po skončení tejto fázy aktivity nasledujú krátke prezentácie výsledných rozhodnutí jednotlivých skupín. Ktorá z ponúk je podľa nich trefou do čierneho? Zhodli sa všetky skupiny? Ak nie, prečo? Na záver môže učiteľ rozvinúť diskusiu o tom, prečo pri rozhodnutiach nemôžeme vždy voliť len tie možnosti, ktoré nám vo všetkom vyhovujú. Ak by nebolo možné naplniť všetky požiadavky Novákovcov, ktoré z nich by bola rodina podľa žiakov ochotná obetovať najskôr a ktoré sú naopak kľúčové?  

Možnosti rozšírenia aktivít a zmeny v metóde

  • Žiaci majú v skupinách za úlohu vymyslieť niektorú časť aktivity  (kritériá, opisy, otázku), prípadne vytvoria sami celú aktivitu. Úloha môže byť zadaná aj ako domáca alebo projektová úloha.
  • Namiesto opisov môžu žiaci pracovať s rôznymi tematickými mapami, grafmi alebo fotografiami.
  • Medzi voľbami môžu byť viaceré, ktoré spĺňajú všetky kritéria a triafajú do čierneho. Ktorú z nich nakoniec žiaci označia za najvhodnejšiu a prečo? 
  • Metódu je pri vytvorení vhodného zadania využiť aj na overovanie žiackych vedomostí z vybraného učiva alebo tematického celku
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť