Hore

Ako sa pýtať správne otázky? Práca s fotografiami vo výučbe geografie

Počas štúdia školskej geografie by mali žiaci podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pracovať s množstvom informačných zdrojov. Okrem máp, tabuliek, grafov, modelov a schém, sú nimi aj fotografie. Úlohou učiteľa geografie teda nie je len “nalievanie” informácií a faktov do hláv žiakov, ale nemal by zabúdať ani na rozvíjanie ich schopností samostatne pracovať s rôznymi druhmi informácií. V tejto aktivite si opíšeme, ako sa v škole venovať práci s fotografiami tak, aby sa k nim žiaci naučili klásť správne geografické otázky.

Dobre zvolená fotografia môže žiakom priblížiť neraz abstraktné a vzdialené javy, či procesy. Voľná interpretácia fotografie dáva šancu prejaviť sa aj žiakom, ktorí z poznatkov bežného učiva nevynikajú. Netreba však zabúdať na skutočnosť, že schopnosť žiakov interpretovať fotografiu a tvoriť otázky, ktoré s ňou súvisia, je limitovaná ich vekom a skúsenosťami. Aktivitu v jej skrátenej podobe preto odporúčam používať opakovane a pravidelne. Schopnosť žiakov pracovať s obrazových materiálom sa bude časom prehlbovať. Žiaci by mali byť na konci série aktivít schopní:

  • opísať obsah fotografie stručne, jasne a s použitím správnych pojmov
  • vedieť zaradiť fotografiu do širšieho rámca
  • predstaviť si okolie, ktoré na fotografii už nie je zachytené
  • vžiť sa do pozície osôb na fotografiách a opísať ich pocity a vnemy
  • pochopiť, že fotografia zachytáva len dané miesto v danom čase (moment), nehovorí celý príbeh
  • pomocou vhodne zvolených otázok analyzovať obsah fotografií
  • hľadať a nájsť odpovede na otázky spojené s fotografiami
  • odhadnúť lokalitu, v ktorej bola fotografia vyhotovená

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku