Hore

Ako sa pýtať správne otázky? Práca s fotografiami vo výučbe geografie

Počas štúdia školskej geografie by mali žiaci podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pracovať s množstvom informačných zdrojov. Okrem máp, tabuliek, grafov, modelov a schém, sú nimi aj fotografie. Úlohou učiteľa geografie teda nie je len “nalievanie” informácií a faktov do hláv žiakov, ale nemal by zabúdať ani na rozvíjanie ich schopností samostatne pracovať s rôznymi druhmi informácií. V tejto aktivite si opíšeme, ako sa v škole venovať práci s fotografiami tak, aby sa k nim žiaci naučili klásť správne geografické otázky.  

Dobre zvolená fotografia môže žiakom priblížiť neraz abstraktné a vzdialené javy, či procesy. Voľná interpretácia fotografie dáva šancu prejaviť sa aj žiakom, ktorí z poznatkov bežného učiva nevynikajú. Netreba však zabúdať na skutočnosť, že schopnosť žiakov interpretovať fotografiu a tvoriť otázky, ktoré s ňou súvisia, je limitovaná ich vekom a skúsenosťami. Aktivitu v jej skrátenej podobe preto odporúčam používať opakovane a pravidelne. Schopnosť žiakov pracovať s obrazových materiálom sa bude časom prehlbovať. Žiaci by mali byť na konci série aktivít schopní:

 • opísať obsah fotografie stručne, jasne a s použitím správnych pojmov
 • vedieť zaradiť fotografiu do širšieho rámca
 • predstaviť si okolie, ktoré na fotografii už nie je zachytené
 • vžiť sa do pozície osôb na fotografiách a opísať ich pocity a vnemy 
 • pochopiť, že fotografia zachytáva len dané miesto v danom čase (moment), nehovorí celý príbeh
 • pomocou vhodne zvolených otázok analyzovať obsah fotografií
 • hľadať a nájsť odpovede na otázky spojené s fotografiami
 • odhadnúť lokalitu, v ktorej bola fotografia vyhotovená
Ilustračná fotografia (zdroj)

Otázky od učiteľa

Na úvod, keď žiaci ešte nemajú skúsenosti s interpretáciou fotografií,  je vhodné pýtať sa jednoduché otázky. Postupovať môžete od tých, ktoré sa týkajú celkového obsahu fotografie, až po tie, ktoré sa zameriavajú na detaily. Napríklad: Čo fotografia znázorňuje?, Ako by ste fotografiu pomenovali, ak by ste boli editor novín?, Kde bola fotografia vyhotovená?, Aké podnebné pásmo má lokalita na fotografii? Podľa čoho si to myslíte?, Kto sú ľudia na fotografii a akú činnosť vykonávajú?, Čo vypovedá architektúra domov o ekonomickej rozvinutosti, podnebí a kultúre daného miesta? Na rozvinutie kreativity môžete siahnuť aj po špekulatívnych otázkach typu Čo by sa stalo, ak…, Čo by ste robili na mieste ľudí z fotografie vy? a pod.

Otázky od žiakov

Fotografie podnecujú zvedavosť a rozvíjajú predstavivosť. Preto sú výborným prostriedkom ako žiakov vtiahnuť do aktívnej účasti v procese učenia. Cieľom tejto jednoduchej aktivity je motivovať žiakov klásť vlastné otázky a následne k nich hľadať aj možné odpovede. Na realizáciu aktivity potrebujete sadu niekoľkých vami zvolených fotografií (môžu byť tematicky späté s učivom, ktoré práve preberáte) a tabuľku/kartičky (stiahnuť) so základnými typmi otázok, ktoré žiakom pomôžu pri práci v skupinách.  

Náhľad tabuľky so základnými typmi otázok

Ako na to?

 • Rozdeľte žiakov do dvoj až štvorčlenných skupín. Do každej skupiny rozdajte jednu fotografiu (v ideálnom prípade dostatočne veľkú a farebne vytlačenú) a rozstrihanú tabuľku otázok. Ak sa rozhodnete, že všetky skupiny pracujú v rovnakom čase len s jednou fotografiou, môžete ju prezentovať cez dataprojektor.
 • Vyzvite žiakov v skupinách, aby k fotografii vymysleli aspoň tri otázky, ktoré budú začínať zámenom Čo. Otázky zapíšu do kartičky Čo, ktorá im bola pridelená spolu s kartičkami pre ostatný typ otázok. Poproste ich, aby sa snažili brať aktivitu vážne a nevymýšľali nezmyselné a hlúpe otázky.
 • Keď majú otázky napísané už všetky skupiny, vyzvite ich, aby si vzájomne vymenili kartičky (s otázkami Čo?) tak, aby žiadnej skupine neostala kartička s jej vlastnými otázkami.  
 • Žiaci sa v skupinách zamýšľajú nad možnými odpoveďami na otázky, ktoré dostali na kartičke. Svoje odpovede zapíšu na opačnú (prázdnu) stranu kartičky. V prípade, že odpoveď na otázku žiaci v skupine nepoznajú, vyzvite ich, aby sa pokúsili nejakú zmysluplnú vymyslieť. Ak to nejde, môžu popustiť uzdu svojej fantázie a poňať odpoveď aj ako vymyslený príbeh.  
 • Vyzvite vybrané (v prípade dostatku času aj všetky) skupiny, aby prezentovali svoje odpovede. Najprv prečíta hovorca skupiny otázku a následne k nej poskytne odpoveď. Učiteľ a žiaci z ostatných skupín sa môžu pýtať, ako sa k tejto odpovedi skupina dopracovala.
 • Obdobne pokračujte aj s ďalšími kartičkami otázok. Ak chcete urobiť aktivitu viac dynamickou, odporúčam prideliť každej skupine len tri typy otázok z kartičiek. Každá z typov otázok (Čo, Kto, Kedy, Kde…) však musí byť v triede niektorej zo skupín pridelená.
 • Na záver nechajte žiakov zvoliť najlepšie otázky a odpovede. Čím sa tieto otázky a odpovede odlišovali od ostatných? Ktoré otázky nebolo možné zodpovedať?  
 • Ako rozšírenie aktivity je možné dohodnúť sa s vyučujúcim slovenského jazyka a literatúry na tom, že každý žiak dostane za domácu úlohu vymyslieť a napísať príbeh na vybranú otázku z tých, ktoré počas aktivity k danej fotografii odzneli.  Napr. tak môže vzniknúť príbeh na otázku Kde bude bývať chlapec z fotografie po tom, ako zemetrasenie zničilo dom jeho rodiny?
Ilustračná fotografia

Kde hľadať zaujímavé fotografie?

Ilustračná fotografia. Čína, staré vs. nové

Ďalšie námety na aktivity s fotografiami

Otázky, ku ktorým by sme chceli poznať odpovede

Skupinám žiakov rozdajte veľký list papiera (A3, alebo flipchart), do ktorého stredu položíte vopred pripravenú fotografiu. Úlohou žiakov je okolo fotografie fixkou jednej farby napísať všetky otázky, ktorých odpovede ich najviac zaujímajú. Fixkou odlišnej farby zapíšu na papier k otázkam ich odpovede. Skupina nakoniec svoje otázky aj odpovede prezentuje pred triedou. Boli jej otázky rôznorodé? Prečo sa pýtali práve tieto otázky a poskytli na ne dostatočné odpovede?

Spoločné a odlišné v sade fotografií 

Žiakom v skupinách rozdajte sadu štyroch až piatich fotografií, z ktorých majú všetky, alebo len niektoré niečo spoločné. Môžu to byť napríklad fotografie rôznych prírodných katastrof, fotografie zobrazujúce rôzne aspekty prejavov globálneho otepľovania (roztápajúci sa ľadovec, vysychajúca vodná nádrž, emisie z továrenských komínov, dopravná zápcha…). Vyzvite žiakov, aby si fotografie pozorne prezreli a pokúsili sa v nich nájsť spoločnú tému. Zobrazujú túto tému všetky fotografie? Ktoré z fotografií sú príčinou, ktoré následkom a ktoré sú prípadne riešením určitého problému? 

Presahy fotografie

Pomocou tejto aktivity by si mali žiaci uvedomiť, že fotografia zobrazuje len dané miesto v danom čase. Umiestnite fotografiu do stredu väčšieho listu papiera. Úlohou žiakov je vytvoriť fotografiu vľavo a vpravo od tej, ktorú ste umiestnili v strede. Do takto vzniknutých rámčekov nakreslia, čo sa podľa nich mohlo diať pred a po zachytení fotografie. Žiaci si môžu sami zvoliť časový rámec – minúty, hodiny, dni, roky. 

Máte fotografickú pamäť?

Krátke cvičenie na tréning pamäte, ktoré je vhodné na úvod, alebo záver dlhšej aktivity. Žiakom premietnite fotografiu na určitý čas (napr. 30 sekúnd). Úlohou žiakov (alebo skupín) je v stanovenom čase napísať, čo najviac toho, čo si z nej zapamätali. 

Keby som bol na fotografii

Rozdajte žiakom rôzne fotografie a vyzvite ich, aby si predstavili, že sa na nich nachádzajú. Čo by v danej situácii prežívali, čo by okolo seba videli, počuli, cítili, ako by na danú situáciu reagovali? Páčilo by sa im tam, alebo nie? 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť