Hore

Obyvateľstvo a sídla Ázie (návrh skupinových úloh)

Zabudnite na frontálne vyučovanie, prednášanie a prezentáciu. Nechajte žiakov učiť sa ich vlastnou aktivitou v skupinách, počas ktorej sa naučia všetko podstatné (a ešte viac). ​Ak chceme, aby boli žiaci počas vyučovania aktívni, musíme im na to pripraviť podmienky. Zároveň by sme mali v žiakoch rozvíjať schopnosť spolupráce a prenášať na nich zodpovednosť za ich vlastné vzdelávanie. Toto všetko sa dá cez skupinové vyučovanie. 

Ak ste ešte so žiakmi prácu v skupinách neskúšali, nenechajte sa odradiť prípadným prvotným nezdarom. Žiakom môže chvíľu trvať kým si zvyknú, že majú (musia) byť aktívni. Trpezlivosť sa oplatí. Keď sa to rnaučia, bude to mať obrovský prínos nielen pre ich učenie (sa), ale aj pre atmosféru v triede.

obyvateľstvo Ázie skupinové vyučovanie

O čo ide?

Návrh skupinových úloh pre učivo Obyvateľstvo a sídla Ázie vychádza z princípu, ktorý na Lepšej geografie poznáte už z aktivít pre učivá Povrch AfrikyPodnebie Afriky alebo Hospodárstvo Afriky. Žiaci počas vyučovania pracujú v cca 4-členných skupinách (závisí od počtu žiakov) na viacerých tematicky zameraných stanovištiach (sú vytvorené z dvoch spojených lavíc). Nakoľko chceme, aby sa skupiny postupne venovali úlohám z viacerých stanovíšť, prácu zorganizujeme vo forme rotujúcich skupín.

​Každá skupina strávi prácou na jednom stanovišti vopred dohodnutý čas. V prípade aktivít pre učivo Obyvateľstvo a sídla Ázie odporúčame (pri dĺžke vyučovacej hodiny 45 minút), aby skupina strávila na jednom stanovišti 10 minút. Počas vyučovania tak každá skupina stihne prejsť tromi stanovišťami. Spolu je ich päť, to znamená, že každá skupina nebude riešiť úlohy všetkých stanovíšť. Skupiny však treba zorganizovať tak, aby spolu pokryli všetky témy (stanovištia). Na záver vyučovacej hodiny skupiny prezentujú získané poznatky a riešenia úloh z jednotlivých stanovíšť. Všetci žiaci sa tak oboznámia so závermi z každého z nich. Na záverečnú časť si vyhraďte okolo 10 až 15 minút. 

Ak uznáte za vhodné, vyučovaciu hodinu môžete začať aj krátkou aktivitou ľudské bingo, ktoré je pripravené špeciálne k Ázii

ľudia Ázie práca v skupinách geografia

Opis stanovíšť

Ako sme už spomínali, stanovíšť je spolu päť a pokrývajú rôzne čiastkové témy učiva. Ich zadanie obsahuje vždy viacero úloh, ktorým by sa mali žiaci venovať. Skupiny pracujú s materiálmi, z ktorých sa úlohy odvíjajú. Žiaci sa tak stretnú s čítaním rôznych máp, tabuľkou so štatistickými údajmi, tvorbou grafu, prácou s fotografiami a pod. Všetky materiály potrebné na prácu v skupinách sú nižšie voľne dostupné na stiahnutie.

Na každé stanovište rozdajte školský atlas, s ktorým môžu žiaci počas riešenia úloh pracovať (napr. v ňom nájdu názvy jednotlivých štátov z tematickej mapy). Zadania obsahujú veľké množstvo úloh, neočakáva sa, že ich každá skupina zvládne všetky. V tak krátkom čase je to v niektorých prípadoch až takmer nemožné. K úlohám, ktoré nestihnete sa môžete vrátiť nabudúce. 

1. Obyvateľstvo Ázie – koľko majú ázijské štáty obyvateľov? 

Stanovište, v ktorom sa žiaci dozvedia základné informácie o počte obyvateľov Ázie a jej štátov. Zároveň si precvičia prácu so štatistickými údajmi (vyhľadávanie, interpretácia, klasifikácia), tvoria jednoduchý kruhový graf, vypĺňajú obrysovú mapu a nevyhnú sa ani využitiu svojich matematických zručností. Na tvorbu grafu budú žiaci potrebovať kružidlo a uhlomer.

2. Náboženstvá Ázie

Stanovište pokrýva tému náboženského zloženia Ázie a jej jednotlivých častí. Na žiakov čakajú až dva hlavné materiály. Prvý je tvorený úlohami k mape náboženského zloženia Ázie. Žiaci odpovedajú na otázky správnou interpretáciou tematickej mapy, čím zdokonaľujú svoje geografické kompetencie. V druhom materiáli majú za úlohu priradiť pojmy k vybraným svetovým náboženstvám.  

3. Najväčšie sídla Ázie

Jediné stanovište, ku ktorému potrebujete počítač s pripojením na internet. Žiaci pracujú s interaktívnou online mapou najväčších miest (aglomerácií) sveta a na základe zistených informácií značia desať najľudnatejších miest Ázie do obrysovej mapy. Zadanie obsahuje otázky, ktorých odpovede nájdu žiaci v online mape. Ak nemáte k dispozícii počítač, stanovište sa dá realizovať aj bez neho – stačí zadať podobné úlohy na prácu s mapou hustoty zaľudnenia a najväčším miest, ktorá je súčasťou školského atlasu.

4. Ľudia Ázie na fotografiách

Úlohou je priradiť fotografie ľudí k oblastiam Ázie, z ktorých pochádzajú. Zároveň žiaci pracujú aj s obrysovými mapami (vlajkami) vybraných štátov. 

5. Blízky východ – nepokojná oblasť sveta

Práca s veľkými mapami (A3) náboženského a etnického zloženia Blízkeho východu poskytuje žiakom možnosť rozvinúť ich schopnosť pracovať aj s komplikovanejšou mapou. Na stanovišti sa žiaci zároveň dozvedia o príčinách konfliktov a sporov v oblasti. ​

pracovný list tematická mapa analýza

Na čo nezabudnúť

Každej skupine rozdajte pred prácou na stanovištiach niekoľko prázdnych papierov, na ktoré si budú zapisovať svoje riešenia (zistenia, získané poznatky). Každá skupina by mala mať pero a jedného člena, ktorý bude sledovať čas (časomerač). Zapisovať zistené informácie môžu žiaci aj v podobe mapy mysle. Žiakov nezabudnite upozorniť, že na záver vyučovacej hodiny budú svoje zistenia prezentovať pred ostatnými skupinami a vzájomne o nich diskutovať. Pri záverečnej prezentácii môžete vybrané mapy, tabuľku a pod. premietnuť cez projektor. 

Všetky materiály odporúčame vytlačiť farebne na tvrdý papier (v ideálnom prípade zalaminovať), zabezpečíte tak ich odolnosť a môžete ich využiť opakovane. Obe mapy Blízkeho východu majú rozmer A3 a je potrebné ich vytlačiť a ako 2xA4 (v nastavení tlače v Adobe Reader zvoliť plagát).

Blízky východ etnické zloženie mapa

Zadania k stanovištiam (na stiahnutie):

Obrysová mapa Ázie pre každú skupinu

Stanovištia:

1.  Obyvateľstvo Ázie​ (odpovede)
2.  Náboženstvá Ázia (úlohy s mapou / priraďovanie pojmov / odpovede)
3.  Najväčšie sídla Ázie (odpovede)
4.  Ľudia Ázie na fotografiách (fotografie obrysové mapy štátov)
​5.  Blízky východ (mapy zadanie úloh / odpovede)

Vzdelávací materiál bol vytvorený a publikovaný vďaka finančnej podpore Nadácie Eset.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť