Hore

S hlavou v oblakoch (aktivity k téme atmosféra a oblaky)

Návrh učebného celku na tému atmosféra a oblaky

Podnebie a počasie patria k praktickým a pre žiakov zaujímavým témam školskej geografie, napriek tomu sú v rámci ŠVP len slabo pokryté. Ak sa im chcete so žiakmi venovať hlbšie, pokojne môžete, nikto a nič vám v tom nebráni. Prinajhoršom neodučíte niektoré vybrané učivo, ktoré buď včleníte do ďalšej témy, alebo sa zmierite s tým, že nie všetko musí a má byť odučené. Ako učiteľ na to máte právo. 

Keď sa už žiaci zoznámili so zložením atmosféry a jej jednotlivými vrstvami, pokračujte s kolobehom vody a oblakmi. Napriek tomu, že nad nami “plávajú” prakticky denne, vieme o nich až príliš málo. Doprajte žiakom spoznať ich základné druhy a charakteristické vlastnosti. Budete prekvapení, ako ich to bude baviť!

Uvedený návrh aktivít môže tvoriť obsah jednej vyučovacej hodiny, je však možné použiť ich viac-menej voľne. Osobne som ich odskúšal v rámci jedného vyučovacieho bloku (90-minút). Niektoré z nich sú vhodné pre diferenciáciu práce v triede – venujú sa im najšikovnejší žiaci po vyriešení predchádzajúcich úloh. Vyučovanie môžete začať zábavnou aktivitou, v ktorej sa žiaci pokúsia stať sa dažďom, prípadne sa môžete rozhýbať pri piesni Je po děšti. Aké ďalšie piesne o daždi (prípadne snehu) žiaci poznajú?  

určovanie oblakov

Ešte predtým, ako sa so žiakmi vydáte na cestu k oblakom, pristavte sa aspoň v krátkosti pri kolobehu vody. Žiaci by mali mať o téme základné poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Zopakovať staršie a získať nové informácie o kolobehu vody môžu žiaci aj svojou vlastnou činnosťou. Môže vyzerať napr. takto: 

Žiakov rozdeľte do párov alebo štvorčlenných skupín, v ktorých budú pracovať. Do každej takto vytvorenej skupiny rozdajte kópiu pojmov súvisiacich s kolobehom vody a schému kolobehu vody. Úlohou žiakov je pozorne si prečítať opis jednotlivých pojmov a následne ich priradiť na správne miesto (číslo) v schéme kolobehu vody (zapíšu do nej názvy pojmov). Žiakov je potrebné upozorniť, že neočakávate, že si uvedené definície zapamätajú, ide skôr o úlohu na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Nechajte žiakom potrebný čas na vyriešenie úlohy (cca 5 – 10 minút) a nakoniec ich vyzvite, aby svoje riešenia prezentovali. Správne vyplnená schéma kolobehu vody je dostupná na tomto odkaze.

vodný cyklus škola

V štvorčlenných skupinách pokračujte v ďalších aktivitách, v ktorých sa budú žiaci venovať oblakom. Ako úvod do témy použite jednoduchý energizer v podobe puzzle. Do každej skupiny rozdajte nastrihané a pomiešané puzzle dvoch náhodne vybraných druhov oblakov, ktoré nájdete v balíčku súborov bádateľsky orientovaného vyučovacieho celku Mraky, mráčky, mračouny. Puzzle odporúčame vytlačiť na tvrdý papier, alebo zalaminátovať, aby ho bolo možné použiť opakovane. 

Po úspešnom poskladaní oboch obrázkov (cca 2 min.) sa žiakov spýtajte, čo vedia o oblakoch. Ako vznikajú, kedy v nich dochádza k zrážkam, prší zo všetkých druhov oblakov, ako sa od seba jednotlivé druhy oblakov odlišujú…? Po krátkej diskusii žiakov informujte, že si počas nasledovnej aktivity vytvoria jednoduchý atlas oblakov, pomocou ktorého dokážu rozpoznávať ich základné druhy. 

ako rozpoznať oblaky

Do každej skupiny rozdajte kópiu dvojstrany z knihy Počasie – Ako rozpoznávať oblaky. Každému žiakovi zas šablónu atlasu oblakov a opis jednotlivých druhov oblakov.  Úlohou žiakov je vytvoriť skladačku atlasu oblakov, do ktorej priradia (prilepia) opisy jednotlivých druhov oblakov k ich správnym nákresom v schéme. Spravia to tak, že v schéme nastrihnú prerušované čiary, čím vytvoria otvárajúce sa okienka, do ktorých vlepia opis (vystrihnutý textový rámček) daného oblaku. Jednému z oblakov, ktorý je opísaný v texte, chýba nákres v schéme. Žiaci ho musia nakresliť (podľa dvojstránky z knihy) na správne miesto. 

Samozrejme, pri identifikácii jednotlivých druhov oblakov sa žiaci nezaobídu bez práce s prefoteným textom Ako rozpoznávať oblaky. Úloha je časovo náročnejšou, napokon ju však zvládne väčšina žiakov. Žiaci, ktorí vyriešia úlohu skôr, môžu pomáhať spolužiakom, prípadne pracovať na ďalšej úlohe opísanej nižšie. Správne riešenie atlasu oblakov je dostupné na tomto odkaze. Po vytvorení funkčnej skladačky atlasu oblakov rozviňte so žiakmi diskusiu o tom, čo nové sa o oblakoch naučili. Ktoré druhy oblakov sú im najznámejšie? Vedeli by odteraz na oblohe určiť o aký druh oblaku ide?  

druhy oblakov

Ak sa v triede nájdu žiaci, ktorí stihli vyriešiť všetky predchádzajúce úlohy, môžete im zadať aspoň časť úlohy súvisiacej s klimatickými grafmi. Rozdajte im kópie klimatických grafov vybraných miest sveta, ich textové opisy a obrysovú mapu, na ktorej sú riešené mestá vyznačené. 

Úlohou žiakov je priradiť do klimatických grafov miest aspoň jedno tvrdenie z textových opisov – vyznačia v nich mesiac, alebo obdobie v roku, pre ktoré uvedené tvrdenia (označené malými písmenami) platia. Odpovede vyznačia tak, že k mesiacu (obdobiu roka) v klimatickom grafe zapíšu písmeno, ktoré označuje dané tvrdenie (opis vplyvu klímy na život). Môžete im to predviesť na príklade Bratislavy. Na jej klimatickom diagrame zapíšete písmeno c z kartičky D (Vo vinohradoch v regióne Malých Karpát prebieha vinobranie) k septembru. Úloha pochádza zo vzdelávacej aktivity Kde je aké podnebie – čo prezrádzajú klimatické diagramy.

bádateľská geografia

Na záver dajte záujemcom (prípadne všetkým žiakom) farebne a na tvrdom papieri vytlačenú kópiu kukátka na spoznávanie oblakov, pomocou ktorého môžu identifikovať oblaky kedykoľvek priamo v teréne. Stačí vystrihnúť vnútornú časť papiera a kukátko je na svete. Praktické, čo poviete? Žiakom môžete zadať aj dobrovoľnú domácu úlohu, v ktorej odfotografujú vybraný oblak (v kukátku) a správne ho identifikujú.

oblaky kukátko kľúč na určovanie

Zaujímavé odkazy:

oblaky a mraky školský projekt
Atlas oblakov z vaty (zdroj: www.svetokolonas.sk/prvouka-pocasie/)
Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť