Hore

Návrh a tvorba kalendára ako projekt z geografie

Projektové zadania z geografie môžu mať rôznu podobu (desiatky návrhov nájdete tu). Ich zameranie a forma závisia od cieľa – od toho, aké vedomosti alebo zručnosti (spôsobilosti) chceme pomocou nich u žiakov rozvíjať. Dôležitá je aj primeranosť žiackemu veku a schopnostiam. Tentoraz sa pozrime na to, ako je možné prepojiť geografiu s informatikou a výtvarnou výchovou (estetika, dizajn, grafika). Aktivita je vhodná aj na dištančné vzdelávanie.

Koncom roka kupujeme vždy nový kalendár na ďalší rok. Ako vieme, sú tematicky rôznorodé a v ponuke je aj viacero kalendárov s geografickým či cestovateľským zameraním. A tak mi napadlo, prečo by si ich nemohli vytvoriť samotní žiaci? Dá sa to uchopiť rôznym spôsobom. Čím sú žiaci (študenti) starší a schopnejší, tým viac úloh spojených s kalendárom im môžeme zadať. Samozrejme, využiť toto zadanie je možné aj na iných vyučovacích predmetoch s inými témami (obľúbení knižní hrdinovia, svetoví vynálezcovia, slávne bitky a bojiská, králi Uhorska, dreviny Slovenska, kalendár mojej rodiny…).

Štylizované stvárnenie vytvoreného kalendára

Geografické témy sú takmer nekonečné. Najjednoduchšie zadanie je vytvoriť tematický kalendár o vybranom štáte. Zaujímavejšie je spracovať vybrané témy – napríklad prírodné hrozby a katastrofy (mnou vytvorený kalendár s touto témou si pozrite tu a jeho náhľady sú aj na obrázku nižšie). Ďalšie témy môžu byť nasledovné:

 • Klimatická zmena (príčiny alebo následky)
 • Významné udalosti v minulom roku (pre každý mesiac vybrať jednu)
 • Vplyv atmosféry (klimatotvorných činiteľov) na prírodu a život ľudí
 • Zem zhora očami satelitov (odporúčam využiť tento bohatý archív)
 • 12 máp (alebo grafov), ktoré vám vysvetlia súčasný svet (výber rôznych tematických máp o obyvateľstve, ekonomike, geopolitike a pod.)
 • Ako žijú ľudia vo svete
 • Rozmanité krajiny Zeme (typy krajín)
 • Globalizácia
 • Naša obec alebo okres (s využitím vlastných žiackych fotografií)
 • Demografia Slovenska v infografikách a mapách
 • Ťažba nerastných surovín vo svete (vo vybranom regióne alebo štáte)
 • Ciele udržateľného rozvoja (vyhľadať fotografie, ktoré zobrazujú ich dosahovanie, alebo nedosahovanie v rôznych častiach sveta)
 • Moje cestovateľské sny (je možné do fotografií vkladať aj fotografie žiaka orezaním pozadia fotiek a ich vložením do podkladovej fotografie- využiť na to napríklad stránku remove.bg)
 • Pamiatky UNESCO vybraného štátu, svetadiela a pod.
 • Tradície vo svete (kultúra, gastronómia…)
 • …čokoľvek iné relevantné
Ukážky strán vytvoreného kalendára

Dôležitým pri návrhu a tvorbe kalendára je, aby sa žiaci neuspokojili len s náhodne objavenou prvou fotografiou, ktorú k téme nájdu na internete. Je potrebné ich učiť, aby vyberali citlivo a kládli dôraz nielen na celkovú estetiku kalendára, ale aj na výpovednú (informačnú) hodnotu jednotlivých fotografií. Naprieč mesiacmi sa môžu v kalendári striedať fotografie, satelitné či letecké snímky. Fotografie pre všetky mesiace musia byť na konci kalendára (na samostatnej strane alebo aj viacerých) aspoň stručne opísané a vysvetlené. Možné je zadať aj povinnosť napísať k nim dlhší sprievodný text, ktorý bude „zobrazené vysvetľovať“.

Pri prezentácií svojho kalendára by mali byť žiaci schopní opísať každý mesiac aj spamäti. Žiaci by mali byť zároveň schopní zdôvodniť svoj výber fotografií a lokalít. Nezabudnite ani na nutnosť spísať zoznam so zdrojmi použitých fotografií. V prípade spracovávania konkrétneho štátu, môžu žiaci v kalendári vyznačiť a pomenovať aj všetky jeho štátne sviatky, ktorých dátumy vyhľadajú na internete. Prácu na kalendári môžete skombinovať aj s projektovým zadaním Fotopríbeh.


A ako to vlastne celé urobiť? Žiaci môžu použiť akýkoľvek grafický program (alebo online nástroj), no osobne sa mi osvedčil MS PowerPoint. Ak nie je k dispozícii, postačí aj jeho bezplatná alternatíva Libre Office (Impress) alebo Google Slides. Aby žiaci nemuseli tráviť čas s vytváraním samotného kalendára (tabuliek s mesiacmi a dňami), nájdu ich na stiahnutie v predpripravenej šablóne nižšie. Ak uznajú za vhodné, môžu v nej meniť veľkosť či font písma. Spodná časť je hotová, v hornej bude fotografia. Fotografie musia mať horizontálnu orientáciu (a mali by mať dostatočnú kvalitu v pixeloch), aby vyplnili celú hornú časť kalendára. Ak by ich rozmery neboli zhodné s plochou v kalendári, nevadí, keď budú ich okraje presahovať tlačenú časť (snímku). Ak existuje taká možnosť, bude výborné, ak si môžu vytvorené kalendáre žiaci aj reálne vytlačiť a používať. Šablóna je pre veľkosť strany formátu A4, je možné ju však upraviť hoci aj na A3 a následne vytlačiť ako plagát zo súboru pdf v programe Acrobat Reader.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť