Hore

Školské projekty z geografie? Na výber je toľko možností, až sa vám z nich zatočí hlava

Školské projekty z geografie? Na výber je toľko možností, až sa vám z nich zatočí hlava

Tvorba žiackych projektov sa v našich školách usadila už pred desaťročiami. Napriek tomu sa nemôžem ubrániť pocitu, že sa tzv. projekty často míňajú cieľu a tomu, čím by vlastne mali byť. Vytvorenie prezentácie v PowerPointe nepovažujem za projekt. Najmä, ak sa celý proces zúži len na bezmyšlienkovité skopírovanie obsahu z internetu. Nevyužitie potenciálu projektov ma mrzí o to viac, že možností na to, ako ich zadávať zmysluplne a pre žiakov v pútavej forme, je nespočetne. V geografii to platí dvojnásobne. Neveríte? Pozrite si sumár námetov na projekty, ktoré sú dostupné na Lepšej geografii. Teóriu (i keď prospešnú) nateraz prenechám povolanejším.  

Spravme si v tom poriadok

Vkladanie vecí do škatuliek mi nikdy príliš nešlo, klasifikáciu projektov podľa pedagogických kritérií preto neovládam. V tomto prípade si však vystačíme hádam aj bez nej. V ponúkanom zozname som sa pokúsil usporiadať námety na školské (žiacke) projekty podľa ich zamerania – toho, čomu a ako sa venujú. Bude to možno chaos, ale stratiť sa v peknom lese niekedy nemrzí.

čistička vody z PET fľaše

Geografia v každodennom živote – cestovanie

Geografia je výsostne praktická. Ľudia necestovali nikdy tak intenzívne ako v súčasnosti. Ako pripravujeme žiakov na výzvy, ktorým budú čeliť? Projekty zamerané na cestovanie a problémy s ním spojené patria medzi najobľúbenejšie. Ešte sa mi nestalo, že by ich žiaci odflákli. Skôr naopak, neraz boli ich výstupy tak skvelé, až mi padla sánka. 

Už klasikou sú žiacke cestovné kancelárie, v ktorých je cieľom nielen spoznať prírodné a kultúrno-historické krásy Slovenska (vybranej krajiny, alebo regiónu) ako miesta cestovného ruchu samotnou bádateľskou činnosťou žiakov, ale najmä získať praktické zručnosti – plánovanie viacdňového programu pre zahraničných turistov, kalkulácia celkových nákladov, získanie prehľadu o ubytovacích zariadeniach, verejnej doprave, vzdialenostiach medzi jednotlivými miestami a pod. 

Podobným, i keď odlišným projektovým zadaním je Balíme sa na cestu. Úloha je ešte praktickejšia – naplánovať svoj týždňový zahraničný výlet vo vybranom európskom štáte. Samozrejme, treba brať do úvahy všetky náležitosti cesty a nezabudnúť pritom na vopred stanovený rozpočet. Výstupom projektu je mapová prezentácia s opisom trasy, zážitkov, navštívených miest a potrebných nákladov. Ako môže vyzerať výsledok vám ukážu študentky Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Ak sa zbalí a vydá na cestu hneď viacero tried naraz, môže to vypáliť aj tak fantasticky, ako výlet žiakov základnej školy v Sedliciach do Afriky

Spomínané kompetencie môžete so žiakmi rozvíjať aj v rámci vyučovacej hodiny. Poslúži vám k tomu aktivita Cesta na vysnívané miesto.  

Cestovanie je nielen o spoznávaní krajín, ale aj ich obyvateľov. Prečo sa neotvoriť svetu a neumožniť žiakom komunikovať s ním spôsobom,, ktorý súčasná doba ponúka? Zorganizujte napr. video hovor s rovesníkmi zo sveta cez Skype in the Classroom a už pred ním zadajte žiakom v triede konkrétne úlohy. Alebo posielajte a zbierajte pohľadnice zo sveta. Cez Postcrossing je to jednoduché a máločo dodá školskej geografii toľko šťavy. Uprednostňujú vaši žiaci skôr dlhodobejšiu výmenu listov s novými kamarátmi zo zahraničia? Vyskúšajte dopisovanie cez e-pals.com.

pohľadnice zo sveta

Práca s informáciami a rôznym druhom geografických údajov

Využívanie rôznych druhov geografických informácií, ako sú štatistické údaje, grafy, tabuľky, schémy, obrázky, fotografie, videá a mapy, je súčasťou iŠVP pre geografiu už na základnej škole. O dôvod viac sa do toho poriadne oprieť.

Doprajte žiakom stať sa na chvíľu novinármi. V rovnomernom projektovom zadaní majú za úlohu spracovať článok na zvolenú tému, citovať použité zdroje a doplniť ho o fotografie, mapy alebo grafy tak, aby bol výsledok nielen obsahovo presný, ale aj formálne zaujímavý. 

Veľmi obľúbeným zadaním je aj projekt Fotopríbeh. Žiaci v ňom majú za úlohu analyzovať vybraný fotopríbeh, opísať ho a napísať k nemu svoj vlastný názor. Je chybou našich škôl, že sa príliš zameriavajú na testy so správnymi a nesprávnymi odpoveďami a boja sa pracovať s úlohami s otvoreným koncom. Každý príbeh pozostáva z viacerých fotografií, ktoré spája spoločná téma. ​

​Úspechu sa už dlhodobo teší Pozrime si svet. Cieľom projektovej úlohy je oboznámenie žiakov s rôznorodosťou dokumentárnych filmov. Ich úlohou je pozrieť si vybraný film a napísať o ňom recenziu – vlastný názor na videné. 

Ako sa tvorí jednoduchá infografika si môžu zas žiaci vyskúšať v projekte Aké dlhé sú rieky, ako vysoké sú pohoria. Inšpiráciou pri ich tvorbe vám môže byť aj tento článok.  

geografia projekt fotografie

Projekty môžu slúžiť aj na rozvoj schopností žiakov rozumieť štatistickým údajom, interpretovať ich a nájsť si k nim vzťah. Ešte som sa nestretol s triedou, ktorá by nebola fascinovaná živými grafmi Gapminder. Návod ako s nimi pracovať je dostupný tu. Projektové zadanie si stiahnete na tomto odkaze. Súčasťou Gapminderu aj je Dollar Street, ktorý zobrazuje príbehy a život vybraných rodín na fotografiách namiesto suchých ekonomických ukazovateľov, ktorými by boli zaradené v príjmovom rebríčku. Ako môže vyzerať žiacky projekt spojený s Dollar Street si pozrite tu.

Prirodzeným prepojením geografie a štatistických údajov sú tematické mapy. Naučte ich žiakov tvoriť. Napríklad cez projekt, v ktorom budú pracovať s online mapovou aplikáciou. Samozrejme, nemožno obísť ani tvorbu grafov. Pokojne zadajte niečo náročnejšie – vekové pyramídy v programe MS Excel. Vizualizáciu zistení, čo majú žiakmi pozorované geografické prvky (napr. štáty) spoločné a čo ich, naopak, odlišuje je vhodné realizovať cez Vennov diagram. Na gymnáziu určite siahnite po projektovom zadaní pracujúcom s Atlasom svetového hospodárstva

Medzi dôležité schopnosti potrebné pre život v 21. storočí, ktoré má za úlohu škola rozvíjať, patrí podľa mnohých odborníkov aj schopnosť rýchlo a efektívne vyhľadávať informácie, vzájomne ich porovnávať a dávať do súvislostí. Rozvíjanie týchto schopností by preto malo byť v súčasnej školskej geografii už samozrejmosťou. Spomínanému sa venuje projekt, v ktorom majú žiaci za úlohu vyhľadať štáty s podobnými geografickými charakteristikami ako má Slovensko.  

Nech žije modelárstvo

Pozitívny didaktický vplyv toho, keď si môžu žiaci obchytať učivo vlastnými rukami dnes už hádam nik nespochybňuje. Pracuje sa s ním najmä v systéme Montessori, neexistuje však dôvod prečo tieto zásady neuplatňovať aj na klasických školách. Tvorba modelov patrí k obľúbeným a efektívnym metódam, pomocou ktorých sa žiaci oboznamujú so svetom, ktorý ich obklopuje. V našom delení projektov vyčleníme tvorbu modelov od realizácie experimentov a pokusov, ktoré zaraďujeme medzi bádateľsky orientované projekty. 

Najrozšírenejším modelom školskej geografie na Slovensku je pravdepodobne tvorba činnej sopky. Relatívne rozšírenou je tvorba 3D modelov typov krajín (ekosystémov), pri ktorých sa využíva ľubovoľný materiál. Väčšinou sú umiestnené vo väčšej škatuli – napr. od topánok. Známe sú aj pod názvom diorámy. ​

dioráma polárna oblasť

Na pomedzí modelov a máp sú 3D mapy vybranej krajiny (mesta, regiónu…). Rovnako ako pri predošlom zadaní, aj tu sa necháva voľný priestor na použitý materiál a postup. Mapy tak môžu byť vytvorené z papiera, plastelíny, podomácky vyrobeného cesta a pod. Ak sa chcete inšpirovať, táto práca zo ZŠ v Nových Sadoch vás presvedčí, že žiakom sa oplatí dôverovať. Tvorba takýchto máp môže byť aj súčasťou diverzifikovaných skupinových úloh v rámci jednej vyučovacej hodiny. Ako príklad poslúži návrh aktivít k učivu o povrchu Afriky

Vhodným zadaním pre mladších žiakov (aj na prvom stupni) je tvorba 3D modelov známych pamiatok, stavieb a atrakcií. Spestrením môže byť aj tvorba modelov zvierat papierových modelov od výmyslu sveta. Projektovo možno poňať aj písanie si poznámok. Pozrite si papierový model vrstiev Zeme alebo vrstiev atmosféry. Ak považujeme za model aj časovú os vývoja Zeme vynesenú do priestoru školskej chodby, nachystajte si toaletný papier. Budete ho potrebovať. Týmto spôsobom môžu žiaci spracovať aj vrstvy Zeme, atmosféry, historický vývoj vybraného štátu, vývoj počtu obyvateľov sveta a mnoho ďalších tém. Viacero inšpirácií na modely a schémy týkajúce sa atmosféry, oblakov a pod. nájdete aj v tomto článku.

školský projekt 3D mapa

Geografia + Dejepis = Veľká láska

Vzťah geografie a dejepisu je vzájomne blízky, sú aj také štáty, kde sú v škole tieto predmety natoľko prepojené, až sú jedným. Prečo sa o ich prepojenie nepokúsiť aj v školských projektoch? O to viac, že sa v nich objavuje aj dôraz na miestny región. Žiaci môžu napríklad porovnávať zmeny, ktoré sa udiali v ich meste (obci) za ostatných viac ako sto rokov. Poslúžia im k tomu historické a súčasné fotografie. Takto zameraný je projekt Minulosť a súčasnosť v jednom obrázku, v ktorom žiaci pracujú so slovenskou aplikáciou Pred a po.

Ak chcete, aby žiaci poňali pátranie po premenách ich bydliska (resp. miesta školy) ešte obšírnejšie, projekt môžete rozšíriť aj o prácu s historickými mapami, ktoré boli zdigitalizované z archívov a poskytnuté verejnosti. Ako na to? Nechajte sa inšpirovať zadaním Ako sa mení mesto

Žiakov môžete motivovať aj k hľadaniu ich vlastných koreňov. Kde žijú ich rodinní príslušníci a kde žili ich predkovia? Projektové zadanie Korene spája geneológiu s orálnou históriou a mapou, ktorá rozpovie príbeh rodiny. Podobným, ale predsa len trochu inak zameraným projektom môže byť aj pátranie po nositeľoch vybraných priezvisk. Kde na Slovensku žijú ľudia s priezviskom vašich žiakov?

minulosť a prítomnosť v jednej fotografii

Mapológia a príbuzné odbory

Bez máp to na geografii nejde. Aj preto je vhodné, aby sa s ich tvorbou žiaci stretávali pravidelne. Tvorba máp môže mať mnoho podôb, od práce na online mapách, až po využitie kreativity pri rôznych umeleckých kúskoch. Na začiatku školského roku je fajn dať žiakom priestor vyjadriť ich osobnú geografiu. Ktoré miesta sú späté s ich životom, letnými prázdninami? Nechajte ich premýšľať a tvoriť v zadaní Moja geografia

Žiaci sú motivovaní, keď môžu sami rozhodovať o tom, čomu sa budú v škole venovať. Nie vždy je to možné, pri projektovom zadaní na tvorbu mapy v Google Earth alebo Google Maps im ju však dať môžete. Je len na nich, o čom bude ich mapa. Zažil som už rôzne – od máp športových klubov, až po mapu najznámejších masových vrahov v dejinách. Mapy môžu žiaci spracovať aj v podobe tzv. mapových príbehov. Najviac možností pri ich tvorbe ponúkajú ArcGIS online Story Maps, pokojne si však vystačíte aj s oveľa jednoduchšou aplikáciou Mapsme.

Ak chcete, aby sa žiaci učili vo veľkom, nechajte ich robiť veľké veci – napr. ich vlastné nástenné mapy, ktoré môžu premeniť aj do už spomínanej 3D podoby. Triednym, alebo dokonca celoškolským projektom, na ktorý vaši žiaci nikdy nezabudnú a ktorého výsledok vám môže ešte roky slúžiť ako didaktická pomôcka, je tvorba veľkorozmernej exteriérov mapy na školskom dvore (chodníku). Ako to môže vyzerať vám ukážu žiaci zo špeciálnej ZŠ v Košiciach

Máte v triede umelecky nadaných žiakov? Využite ich kreativitu a šikovnosť pri tvorbe krásnych máp, ktoré budú ozdobou detskej kartografie. Maľovaná mapa Afriky s otváracími okienkami môže vyzerať napríklad takto. Umelecké mapy žiakov môžete dokonca prihlásiť aj do medzinárodnej súťaže. Alebo sa ňou aspoň inšpirujte a prepojte geografiu s výtvarnou výchovou.

Mapy je zaujímavé nielen tvoriť, ale aj porovnávať. Nechajte žiakov porovnávať veľkosti rôznych geografických prvkov (ich dĺžky, alebo plochy) – zábavnú a pátraciu aktivitu si zamilujú. Výsledkom sú porovnávacie (prekryvné) mapy vytvorené vo vybranom programe alebo aplikácii. 

Tvorbe tematických máp metódou kartogramov sme sa venovali už pri štatistických údajoch. Mapy zobrazujúce vybrané geografické údaje je však možné spracovať aj menej tradičnými metódami. Napríklad špajdlami, alebo štvorcovou sieťou

mapa sveta na školskom dvore

Bádaš, bádam, bádame

Možností využitia bádateľsky orientovaných zadaní, v ktorých je úlohou žiakov vytvoriť simuláciu, pokus, experiment a pod. k vybranému javu (alebo procesu) je neúrekom. Ako úvod do problematiky odporúčam túto príručku, alebo priehrštie nápadov na badatele.cz.  Aktivity na Lepšej geografii, ktoré sú vhodné aj ako projektové zadania ponúkam v zozname nižšie. 

zážitkové učenie geografia

Kto sa hrá, nehnevá 

Využívanie hier vo vzdelávaní netreba bližšie predstavovať. Pravdepodobne všetci sa zhodneme na tom, že prináša edukačné benefity, ktoré nie sú obmedzené len na zvýšenie motivácie žiakov. Na Lepšej geografii nájdete záplavu vytvorených hier a kvízov, ktoré môžete vo vyučovaní kedykoľvek použiť. Pýtate sa, čo to má spoločné s projektami? Nechajte žiakov tvoriť vlastné hry na vybranú tému a sledujte, ako sa zlepší ich schopnosť klásť otázky, vyhľadávať správne odpovede, myslieť na detaily a ako budú motivovaní svojou hrou zaujať spolužiakov. Na výber majú z množstva šablón, pomocou ktorých vytvoria rôznorodé hry. Výborné skúsenosti mám aj s tvorbou žiackych kvízov v aplikácii Kahoot! Veľkou výzvou, ktorá sa neodmieta môže byť aj zadanie vytvoriť vlastnú stolovú hru, pátraciu hru v teréne, alebo Quest.

stolová hra projekt škola

Alternatívy k tradičným prezentáciám  


Na záver sa vráťme ku klasike – projektom ako prezentáciám. Nie je na nich nič zlé, najmä ak sa pri nich kladie dôraz na kvalitnú prezentáciu vlastných zistení a nejde len o preukázanie schopností žiakov používať klávesové skratky CTRL+C a CTRL+V. Z mojich skúseností viem, že žiaci majú už PowerPointu a posterov plné zuby. Nechajte ich objaviť iné spôsoby toho, ako prezentovať prácu, ktorej sa v projekte venovali. Inšpirujte sa učivom v kockekomiksom, alebo abecedou. Žiaci okrem toho radi tvoria interaktívne online prezentácie. Vhodnou platformou na ich tvorbu je napr. ThingLinkMural alebo Prezi. Vzťahovú sieť (mapu mysle) môžu zas vytvoriť v aplikácii LOOPY.  

Viem, je toho viac ako je možné naraz uniesť. K námetom z článku sa opakovane vracajte a nechajte sa inšpirovať vždy niečim iným. Veď napokon, neučíte posledný rok. Alebo? 🙂  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť